Allmänna avtalsvillkor

Printervänlig version av avtalsvillkoren som pdf här .  

1 ALLMÄNT

1.1    Dessa villkor gäller samtliga webbhotelltjänster som förmedlas av LLS Data Ab Oy, FO-nummer 1993086-5, härefter benämnd Leverantören, samt avtal mellan Leverantören och kund eller kontohavare.
1.2    Vid beställning av tjänst från Leverantören, godkänner kontohavaren dessa villkor.
1.3     Kontohavare kan vara juridisk eller myndig fysisk person.
1.4     Vid beställning av webbhosting erhåller kontohavaren kontouppgifter för anslutning till Leverantörens servrar. Dessa kontouppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa.
1.5     Leverantören behandlar all information om kontohavaren konfidentiellt.
1.6    På detta avtal skall finsk lagstiftning och gällande EU-direktiv tillämpas.
1.7   Vid översättningar till andra språk än svenska är det den svenska avtalsversionen som gäller före de andra.
 
2 AVTALSTID

2.1     Avtalet löper i tremånadersperioder. Om kontoinnehavaren inte skriftligen säger upp avtalet senast 30 dagar innan avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med tre (3) månader. Vid förlängning gäller aktuell prislista.
2.2    Den första perioden kan vara kortare än tre månader. Den första perioden utgår antingen 31. mars, 30. juni, 30. september eller 31. december beroende på vilket datum som ligger närmast i framtiden.
2.3    En (1) månads uppsägningstid gäller för kontohavaren.
2.4    Två (2) månaders uppsägningstid gäller för Leverantören.
 
3 TJÄNSTER OCH MATERIAL

3.1    Kontohavaren tilldelas konto och enligt avtalet innefattande tjänster.
3.2    I de fall då kontohavarens webbplats allvarligt äventyrar driften av servern har Leverantören rätt att stänga webbplatsen eller stänga av eventuella skript som genererar överbelastning på servern.
3.3    Kontohavaren kan inte överlåta webbkonto till tredje part utan Leverantörens godkännande.
3.4    Kontohavaren är ansvarig för allt material som publiceras på dennes webbplats.
3.5    Materialet på webbplatsen får inte strida mot finsk eller internationell lag, upphovsrätt eller vara av rasistisk eller våldsglorifierande natur. I tveksamma fall har Leverantören tolkningsföreträde.
3.6     Påträffas material som strider mot föregående paragraf, har Leverantören rätt att stänga webbplatsen tills materialet raderats. Leverantören har också rätt att säga upp avtalet och radera materialet. Ingen ersättning utgår.
3.7    Leverantören kontrollerar inte materialet på kontohavarens webbplats och ansvarar inte heller för materialet.
3.8    Leverantören säkerhetskopierar regelbundet kontohavarens material, men kontohavaren skall själv ha en egen säkerhetskopia att tillgå vid behov.
3.9    Material som smittats av virus raderas omedelbart. Dock ges ingen garanti att filer och e-post som passerat Leverantörens servrar är fria från virus.
3.10    Planerade driftavbrott som överstiger 15 minuter skall aviseras i förväg på Leverantörens webbplats.
3.11    Om inte annat nämns är den högsta tillåtna datatrafikmängden fem (5) gigabyte per månad. Överstigande trafikmängder debiteras i enlighet med aktuell prislista.
 
4 KONTOHAVARENS ÖVRIGA SKYLDIGHETER

4.1    Kontohavaren förbinder sig till att inte i något fall söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser, samt att inte obehörigen använda, förstöra eller förvanska information i dessa.
4.2    Kontohavaren ansvarar för all användning av tilldelade resurser. Spamming leder ovillkorligen till omedelbar uppsägning av detta avtal. Ersättning för återstående avtalsperiod utgår ej.
 
5 ERSÄTTNING

5.1    Då tjänsten varit otillgänglig i mera än 4 timmar, ersätts kontohavaren med en förlängning av tjänsten med ett dygn för var fjärde timme som tjänsten ej är tillgänglig.
5.2    Driftavbrott som varar mera än 2 dygn ger kontohavaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan och erlagd avgift för återstående del av avtalsperioden återbetalas.
5.3    Tjänstens otillgänglighet räknas från det att felanmälan inkommit till Leverantören.
5.4    Om tjänstens otillgänglighet förorsakats av kontohavarens agerande utgår ingen ersättning.
5.5    Ersättning enligt punkterna 5.1 - 5.4 gäller istället för skadestånd.
5.6    Leverantören är inte skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador eller ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, avbrott bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter. Ej heller är Leverantören skadeståndsskyldig om obehörig gör intrång i datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.
5.7    Eventuellt skadestånd uppgår till maximalt 20% av inbetalda avgifter under de tre senaste månaderna.
5.8    FORCE MAJEURE. Leverantören skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet förhindras eller försvåras av omständigheter som Leverantören rimligtvis inte kunnat råda över eller förutse. Sådan omständighet kan vara arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan reglering, allmän knapphet på transporter, varor, energi eller annan liknande omständighet.

6 AVGIFTSFÖRÄNDRINGAR

6.1    Höjning av avgifter skall aviserar senast 30 dagar innan dessa börjar gälla.
6.2    Sänkning av avgifter behöver inte aviseras i förväg och gäller inte innevarande avtalsperiod.
6.3    Vid höjning av avgift har kontohavaren rätt att säga upp avtalet inom en månad efter avisering. Erlagd avgift för återstående avtalsperiod återbetalas i detta fall.
 
7  BETALNING

7.1    För betalning gäller 14 dagar netto om inget annat överenskommits.
7.2    Vid betalningspåminnelse debiteras en påminnelseavgift om 5 EUR plus ränta enligt Räntelag 20.8.1982/633.
7.3    Vid utebliven betalning har Leverantören rätt att stänga aktuellt konto tills betalning erhållits.
7.4    Om beställd tjänst inte kan användas på grund av orsaker som kan hänföras till kontohavaren eller orsaker som är oberoende av Leverantören befriar detta inte kontohavaren från att erlägga erforderliga avgifter.
7.5    Fakturering kan ske via e-post i form av en PDF-fil.
7.6    Om kontohavaren vill ha sin faktura per brev har leverantören rätt att uppbära en avgift på 5 EUR +22% moms.

8 AVGIFTER FÖR KUNDSTÖD

8.1 Om inte annat avtalats får varje kund tre(3) timmar gratis hjälp.
8.2 Hjälpen kan ske per telefon, e-post eller per brev.
8.3 Om kunden behöver mera hjälp än tre(3) timmars arbete för Leverantören, debiteras för överstigande tid enligt gällande prislista

 

Printervänlig version av avtalsvillkoren som pdf här .